artykuł

Regulamin konkursu na zupelnieinnaopowiesc.com

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Zupełnie Inna Opowieść Sp. z o. o. w Poznaniu (kod pocztowy: 61-524), przy ul. Fabrycznej 13/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , pod numerem KRS 0000530719, o numerze NIP: 783-171-91-34 (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 3. Celem konkursu jest wyłonienie osób, które odpowiedzą na zadane pytanie w komentarzu pod postem na fanpage’u Zupełnie Inna Opowieść w portalu Facebook, gdzie ogłoszony został konkurs, lub/i w innym miejscu wskazanym przez Organizatora.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com, na profilu „Zupełnie Inna Opowieść”.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 6. Konkurs trwa w okresie wskazanym we wpisie konkursowym na stronie zupelnieinnaopowirsc.com (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 7. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora:
 8. Przemysław Jakub Hinc
 9. Przemysław Poznański
 10. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego dokumentu, w tym w szczególności wyłania najciekawszych komentarzy spełniających wymogi podane w pkt. 3, umieszczonych pod wpisem, o którym mowa w paragrafie 2 pkt 4 niniejszego Regulaminu spośród zdjęć umieszczonych przez wszystkich Uczestników Konkursu.
 • § 2

Warunki przystąpienia do konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczej i Szwajcarii, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na Facebooku zgodny z regulaminem portalu Facebook (dalej: „Uczestnik”) i wcześniej polubi profil „Zupełnie Inna Opowieść”.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały również na innej podstawie niż stosunek pracy.
 4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie w Czasie Trwania Konkursu zadania polegającego na umieszczeniu komentarza odpowiadającego na pytanie zawarte we wpisie konkursowym na portalu zupelnieinnaopowiesc.com.
 5. Najciekawsze komentarze (w liczbie wskazanej w poście konkursowym na stronie zupelnieinnaopowiesc.com) nagrodzone zostaną książką wskazaną w poście konkursowym na stronie zupelnieinnaopowiesc.com. Wysyłka nagród nastąpi najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia konkursu pod warunkiem podania przez zwycięzcę konkursu w wiadomości prywatnej w aplikacji Messenger serwisu Facebook adresu do wysyłki.
 6. Komentarze zamieszczone po upływie terminu określonego w par. 1 pkt 6 powyżej nie biorą udziału w Konkursie.
 7. Jedna osoba może zamieścić nie więcej niż jeden komentarz pod wpisem konkursowym lub pod postem konkursowym na portalu Facebook.
 8. Uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska (używanego w serwisie Facebook) na liście zwycięzców Konkursu na profilu „Zupełnie Inna Opowieść” w serwisie Facebook. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców.
 9. Uczestnik nie ponosi kosztów wysyłki książki.
 •  §3

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs dostępny jest za pośrednictwem facebook.com na profilu „Zupełnie Inna Opowieść”
 2. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. Spośród komentarzy zamieszczonych pod wpisem, o którym mowa w paragrafie 2 pkt 4 Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych komentarzy (w liczbie wskazanej we wpisie konkursowym na stronie zupepnieinnaopowiesc.com), których autorzy otrzymają Nagrodę zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 4. Przy wyborze Zwycięzców będzie brana pod uwagę kreatywność. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na profilu „Zupełnie Inna Opowieść” w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
 5. Zgłoszenia są weryfikowane przez Organizatora Konkursu (dalej: „Weryfikacja”). Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności, czy zgłoszenie:
 • zawiera elementy sprzeczne z prawem,
 • narusza dobre obyczaje,
 • narusza prawa osób trzecich,
 • jest sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • przedstawia sceny obsceniczne i/lub pornograficzne,
 • zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu lub Sponsora,
 • zawiera wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich.

6. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia Zwycięzców na portalu Facebook, za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Zupełnie Inna Opowieść w serwisie Facebook, swoje dane niezbędne do dokonania wysyłki.

7. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 6, w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania Nagrody przez Zwycięzcę z przyczyn zależnych od Zwycięzcy, lub zdarzeń siły wyższej.

9. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową, według kryteriów określonych w pkt. 4. Tak wyłoniony Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez otagowanie w komentarzu pod odpowiedzią konkursową w ramach serwisu Facebook, zaś postanowienia pkt. 5-8 stosuje się odpowiednio.

10. Jeden uczestnik może otrzymać nagrodę w Konkursie tylko raz.

11. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu lub zamiany nagrody na inną.

12. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na tj. imienia i nazwiska i adresu wysyłki w celu przeprowadzenia Konkursu.

13. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej odpowiedzi na pytanie konkursowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby mu przenieść autorskie prawa majątkowe do zamieszczonego komentarza w zakresie określonych w §4 pkt. 5 niniejszego Regulaminu na Zupełnie Inna Opowieść sp. z o.o.

 • § 4

Nadzór nad przebiegiem Konkursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
 • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 • wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
 • którzy nadeślą zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
 • co do których uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną;
 • co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod aplikacji, skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich, itp.3. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

4. Każdy, kto będzie miał wątpliwości, co do prawidłowości rezultatów osiąganych przez danego Uczestnika Konkursu, może zgłosić tę okoliczność poprzez wysłanie e-maila na adres: zupelnieinnaopowiesc@gmail.com

5. Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów) zamieszczanych przez Uczestników Profilu „Zupełnie Inna Opowieść”.

6. Organizator może usuwać treści (posty) zamieszczane przez Uczestników na profilu „Zupełnie Inna Opowieść” w przypadku, gdy posty te zawierają treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub odbiegające od zasad Konkursu.

 • § 5

Nagroda

 1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody w konkursie w liczbie wskazanej w poście lub wpisie konkursowym. Nagrodą w Konkursie jest książka wskazana w poście lub wpisie konkursowym.
 2. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wartość nagrody powoduje powstanie obowiązku podatkowego, Fundator Konkursu przyzna dodatkową nagrodę pieniężną stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od tej nagrody. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona Uczestnikowi Konkursu, lecz pobrana przez Organizatora Konkursu jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator Konkursu.
 3. W przypadku, gdy wydanie Nagrody będzie się wiązało z obowiązkiem zapłaty podatków, Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
 • § 6

Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

 1. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do ich treści.
 2. Uczestnik, z chwilą wysłania Zgłoszenia przenosi nieodpłatnie na Sponsora autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania ze wszelkich zgłoszonych treści, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
 • zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
 • publiczne wystawianie;
 • publiczne wyświetlenie;
 • publiczne odtworzenie;
 • publiczne wykonanie;
 • wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
 • wprowadzanie do pamięci komputera;
 • publiczne udostępnianie Zgłoszeń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 • najem oryginału lub egzemplarzy;
 • użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
 • nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy naziemny lub satelitarny lub w sposób przewodowy;
 • reemitowanie;
 • wykorzystywanie Zgłoszeń w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.

3. Sponsor nie ma obowiązku wykorzystania Zgłoszeń na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w ust. 3 powyżej.

4. Uczestnik wyraża zgodę i udziela Sponsorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Zgłoszeń i ich opracowań.

5. Uczestnik upoważnia Sponsora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszeń.

6. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego nagrodzone Zgłoszenia zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszeń przez Sponsora.

7. Uczestnik zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należące do Sponsora.

8. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia za przeniesienie na Sponsora praw własności intelektualnej do materiałów przesłanych w Zgłoszeniu w zakresie przewidzianym w niniejszym regulaminie.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Zupełnie Inna Opowieść Sp. z o. o., Poznań, kod pocztowy: 61-524, ul. Fabryczna 13/2, z dopiskiem „Konkurs” lub w formie elektronicznej na adres mailowy zupelnieinnaopowiesc@gmail.com z tematem wiadomości „konkurs na FB – „Konkurs”

 1. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację uznaje się za dostarczoną. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację uznaje się za dostarczoną. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej Uczestnik zostanie poinformowany o wyniki reklamacji poprzez wiadomość mailową w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
 • § 8

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podmiotem dokonującym przetwarzania danych uczestników konkursu jest Zupełnie Inna Opowieść Sp. z o. o., ul. Fabryczna 13/2, 61-524 Poznań. Przetwarzanie danych dokonywane jest wyłącznie w zakresie obsługi wysyłki nagród.
 2. Dane będą przetwarzane przez Organizatora w celu komunikacji z osobą, której dane są przetwarzane w związku z Konkursem, prawidłowego prowadzenia i rozliczenia Konkursu, przyznania i odbioru nagród, dokonania rozliczenia podatkowego, a także w celu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Organizator.
 4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
 5. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagród, a także dokonania rozliczenia podatkowego, o którym mowa w niniejszym Regulaminie. Odmowa przekazania danych osobowych dla celów wskazanych powyżej lub żądanie usunięcia danych powoduje utratę prawa do otrzymania nagrody w Konkursie.
 • § 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na profilu „Zupełnie Inna Opowieść” w zakładce notatki oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, z tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.
 4. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, ze zm.)

%d bloggers like this: